Повідомлення

До уваги акціонерів ПрАТ "БМУ №8". Загальні збори 2020.

[26.03.2020]
Вих №03/181 
Від 26.03.2020 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8», код за ЄДРПОУ 01352818, місцезнаходження: 74900, Херсонська область, м.Нова Каховка, вулиця Затишна, 19 (далі - Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2020 року о 14:00 за місцем знаходження Товариства: адміністративна будівля ПрАТ «БМУ №8», на першому поверсі (вхід через кафе «Катрін»), у малій залі, за адресою: Херсонська область, місто Нова Каховка, вулиця Затишна, 19. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться з 12:30 до 13:50 у день та за місцем проведення Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 22 квітня 2020 року. Для участі у Загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: 
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 
Проект рішення: обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб: Шевченко Ю.М., Палаєва Н.І., Найдьонова Н.А. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів. 
2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та його затвердження. 
  Проект рішення: затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. 
3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2019 рік та його затвердження. 
  Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2019 рік. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019 році та його затвердження. 
  Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019 році. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту Виконавчого органу Товариства. 
Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства та Директора Товариства у звітному періоді задовільною. 
6. Затвердження річного звіту Товариства. 
Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. 
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством. 
Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити. 
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Виконавчого органу (Директора). Обрання Виконавчого органу (Директора). Визначення строку його повноважень. Затвердження умов трудового договору (контракту) який буде підписаний з Директором Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) від імені Товариства з Директором. 
Проект рішення: достроково припинити повноваження Виконавчого органу (Директора) Найдьонова Олександра Павловича. Обрати з 28 квітня 2020 року Директором Товариства Найдьонова Романа Олександровича. Встановити строк повноважень Директора Товариства до 28 квітня 2025 року. Доручити Директору Товариства Найдьонову Роману Олександровичу вжити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, згідно вимог чинного законодавства, в тому числі з правом підпису всіх документів, або, за необхідності, доручити іншим особам здійснити зазначені дії, про що видати довіреність. Затвердити умови трудового договору (контракту) який буде підписаний з Директором Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором. 
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів. Проект рішення: достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства обраних загальними зборами акціонерів Товариства 26 квітня 2019 року. Обрати Наглядову Раду Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Головою Наглядової Ради: Найдьонова П.Р.,Членом Наглядової Ради: Юхименко А.О.,Членом Наглядової Ради: Погорілу М.М. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, не встановлювати розмір їх винагороди, а вважати, що вони виконують свої функції безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів Директора Товариства Найдьонова Романа Олександровича. 
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів. Проект рішення: достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії обраних загальними зборами акціонерів Товариства 26 квітня 2019 року. Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Шульгіна О.Ю., Камишан Л.О., Савченко О.А. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати розмір їх винагороди, а вважати, що вони виконують свої функції безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів Директора Товариства Найдьонова Романа Олександровича. 
11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання відповідних повноважень. 
Проект рішення: на підставі ст..70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо: - угод купівлі-продажу, пiдряду та субпiдряду на капiтальне будiвництво, ремонти та реконструкцiю, проектування, виконання інших робіт і послуг; - договорiв оренди, купiвлi-продажу основних фондiв ПрАТ, договорiв оренди, суборенди та купiвлi-продажу земельних дiлянок, на яких розташованi основнi фонди ПрАТ, договорiв закупiвлi та реалiзацiї продукцiї, iнших матерiалiв, договорiв про банкiвське обслуговування, кредитних договорiв, договорiв про надання рiзних видiв послуг, договорiв на постачання електроенергiї, водопостачання, тощо. Гранична сукупнiсть вартостi вказаних правочинiв не має перевищувати 20 млн. грн. на рiк. Уповноважити директора ПрАТ "БМУ №8" Найдьонова Романа Олександровича вчиняти зазначенi вище правочини, пiдписувати договори та інші документи вiд iменi Товариства. 

Адреса власного веб-сайту Товариства: http://pjsccim8.emitents.net.ua Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі часи за адресою: 74900, Херсонська область, м.Нова Каховка, вулиця Затишна, 19, 2-й поверх, кабінет «Прийомна». Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Юхименко А.О. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 710 000. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 364 880. 

                                                                                                       ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
                                                                 фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

                                     Період

звітний

попередній

Усього активів

934

1421

Основні засоби (за залишковою вартістю)

436

468

Запаси

12

48

Сумарна дебіторська заборгованість

81

120

Гроші та їх еквіваленти

384

726

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

206

199

Власний капітал

638

769

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

178

178

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

---

---

Поточні зобов’язання і забезпечення

296

652

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

206

199

Середньорічна кількість акцій (шт.)

710000

710000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,29

0,28

 


    Затверджено Наглядовою Радою Товариства

Назад